Aanmelding Wanneer u een traject haptonomie wenst, kunt u direct bij onze praktijk terecht. U heeft geen verwijzing nodig van een arts. Er zijn 2 manieren om een traject aan te vangen:

 • U start direct. Er worden 3 afspraken met u gemaakt waarin we de hulpvraag duidelijk en helder formuleren en waarin u de mogelijkheid hebt om kennis te maken met onze manier van werken. Tijdens alle 3 de consulten zult u al ervaren wat de haptonomische begeleiding inhoudt  en u kunt er direct in ‘het dagelijkse’ mee aan de gang. Tijdens de laatste ontmoeting vindt een evaluatie plaats om  te zien of dit het traject is dat u wenst.
 • Uw eerste afspraak is een informatief gesprek. Zowel u als de medewerker van Praktijk Hapsis kan hierin onderzoeken of wij een ‘antwoord’ zouden kunnen bieden op uw vraag.

Informatie
Voor informatie kunt u bellen met 06-12176485of een email sturen naar info@hapsis.nl. We staan u graag te woord, vertellen u het een en ander over onze werkwijze of beantwoorden uw vragen. Het kan zijn dat we u uitnodigen voor een informatief gesprek waarbij u ervaart hoe we te werk gaan. Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk.

Tarieven
Wanneer u zich meldt voor een afspraak wordt deze ook in rekening gebracht. Als u de afspraak langer dan 24 uur van te voren annuleert zal de rekening komen te vervallen. Afzeggen kan telefonisch (evt. voicemail) of via e- mail:  info@hapsis.nl

 • Individuele begeleiding:  € 90,00 per consult. Een consult duurt 45 minuten, houd in uw planning rekening met één uur, dat doen wij ook.
 • Relatiebegeleiding: € 140,00 per consult. Een conult duurt 5 kwartier, houd rekening met anderhalf uur,d at doen wij ook.
 • Een groepstraject (zie hiervoor onze site): € 350,00 voor 5 bijeenkomsten en later een “terugkom-bijeenkomst”.

Betaling
Aan het einde van elke maand ontvangt u per mail een factuur waarop alle (fysieke) contactmomenten benoemd en verrekend worden. U betaalt de rekening achteraf via de bank. Vergoeding U dient zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan of er vergoeding bestaat voor uw behandeling.

Rechten en Plichten

Behandelaar Rechten

 • Eigen beslissingen nemen o.b.v. de deskundigheid en ervaring.

Behandelaar  Plichten

 • Kwalitatief goede zorg verlenen;
 • Een cliëntdossier aanleggen, bijhouden en actueel houden.
 • Het dossier moet vernietigd worden bij uitschrijving cliënt aan het einde van het behandeltraject. Echter HAPSIS behoudt zich het recht voor om het dossier versleuteld 3 kalenderjaren na einde traject te bewaren in verband met recidief. Het administratief gedeelte dient 7 jaar bewaard te worden.
 • Een behandelplan opstellen. Voor de uitvoering hiervan is de toestemming van de cliënt vereist in een behandelovereenkomst.
 • Informeren  van de cliënt over:
  • De behandeling: problematiek, aard voorgestelde behandeling, behandel-alternatieven, gevolgen en risico’s van de behandeling, e.d..
  • De inhoud van het dossier.
  • De rechten en plichten van de cliënt.
 • De behandelaar is verplicht een toestemming te vragen aan de cliënt om informatie te verstrekken dan wel op te vragen van huisarts of andere verwijzer.
 • De behandelaar is verplicht te wijzen op de klachtenregeling Wkkgz wanneer de cliënt hierom vraagt. Klik hier voor “regels voor aanbieders complementaire /alternatieve zorg”.

Cliënt  Rechten

 • Recht op informatie; De hulpverlener vertelt de cliënt duidelijk wat er precies gaat gebeuren en waarom. Deze informatie heeft de cliënt nodig om weloverwogen een beslissing te kunnen nemen over de behandeling. Het is van belang dat de cliënt alle informatie heeft ontvangen en begrepen voordat de behandeling begint (informed consent).
 • Toestemmingsvereiste: Een cliënt mag alleen behandeld worden met diens toestemming. Een cliënt beslist zelf of hij behandeld wil worden en of hij de voorgestelde behandeling wil of een andere behandeling kiest. De behandelaar moet deze beslissing respecteren en mag de cliënt om die reden niet aan zijn lot overlaten. Wanneer de cliënt toestemming heeft gegeven, maar van mening is veranderd, kan hij altijd de toestemming intrekken.
 • Recht op privacy: In het algemeen geldt dat de privacy van de cliënt zoveel mogelijk moet worden gerespecteerd. Hulpverleners moeten vertrouwelijk met de gegevens omgaan en mogen deze niet doorgeven aan derden. Niemand anders dan de cliënt zelf en de behandelaar hebben het recht het dossier in te zien, behalve wanneer de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Een hulpverlener moet zijn dossiers goed bewaren om te voorkomen dat onbevoegden inzage krijgen. Daarnaast moeten de therapeutische handelingen worden uitgevoerd zonder dat anderen dit kunnen zien.
 • HAPSIS, praktijk voor haptonomie, gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om volgens de de Europese wetgeving AVG.
 • Klachtrecht: In de relatie tussen hulpverlener en cliënt gaat soms iets mis. De cliënt heeft het recht hierover een klacht in te dienen.De Wkkgz schrijft voor dat iedere zorgverlener een klachtenfunctionaris heeft die gratis toegankelijk is voor cliënten. De vereniging VVH heeft dit collectief geregeld. Door de wet in HAPSIS verplicht om u als cliënt te informeren over het hebben van een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris helpt u als u een klacht  heeft en wij samen niet tot een bevredigende afhandeling van de klacht kunnen komen. De klachtenfunctionaris zal bemiddelen om alsnog tot een oplossing te komen. Mocht het zo zijn dat u besluit om schriftelijk uw klacht in te dienen bij de medewerker van HAPSIS, dan zijn wij verplicht binnen 6 weken op uw klacht te reageren.
 • T.a.v. het dossier:
  • Recht op inzage en een kopie: Een cliënt heeft recht op inzage in zijn dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over de cliënt zelf gaan. De cliënt kan op verzoek een kopie krijgen van zijn eigen dossier, waarvoor de behandelaar een redelijke vergoeding mag vragen.
  • Recht op verbetering, aanvulling en verwijdering: Wanneer een cliënt in zijn dossier zaken tegenkomt die niet kloppen of waarmee hij het niet eens is, kan hij de hulpverlener vragen dit aan te passen. Gaat de hulpverlener niet op het verzoek in, dan moet hij uitleggen waarom.
  • Recht op vernietiging van het gehele dossier: Gegevens uit het dossier moeten minimaal vijftien jaar worden bewaard. Na die tijd vernietigt de behandelaar deze, tenzij er redenen zijn (zoals bij een erfelijke aandoening) om langer bewaard te blijven. De cliënt kan ook zelf om vernietiging vragen. De eerste twee bladzijdes van het dossier moeten om administratieve redenen zeven jaar bewaard blijven.

Cliënt  Plichten

 • De behandelaar duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.
 • Binnen redelijke grenzen de adviezen van de behandelaar opvolgen.
 • De behandelaar betalen.

U wordt automatisch ingeschreven voor de Nieuwsbrief van HAPSIS. Deze wordt gebruikt om te communiceren met u over veranderingen binnen HAPSIS. Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u zich bij de eerst volgende Nieuwsbrief (onderaan) zelf uitschrijven. Vragen Heb je naar aanleiding van deze voorwaarden nog vragen of opmerkingen dan hoor wij dat graag. Kwaliteit BIG geregistreerd (29035577504). Lid VVH (707A). Praktijk-code AGB (90062542). Zorgverlener-code AGB (90100712)