Voorwaarden

Aanmelding 
Wanneer je een traject haptonomie wenst, kan je direct bij mijn praktijk terecht. Je hebt geen verwijzing nodig van een arts.

Informatie
Voor informatie kan je mailen naar info@hapis.nl. Bellen kan naar 06-12176485. Wanneer ik met een cliënt aan het werk ben, nemen ik geen telefoon aan; spreek dan de voicemail in. Ik bel binnen 48 uur terug.

Tarieven 
Wanneer je je meldt voor een afspraak wordt deze ook in rekening gebracht. Als je de afspraak langer dan 24 uur van te voren annuleert (het weekend -zaterdag en zondag- niet meegerekend!), zal de rekening komen te vervallen. Afzeggen kan telefonisch (evt. voicemail), via Whatsapp of via e- mail: info@hapsis.nl. Voor tarieven klik hier.

Betaling
Aan het einde van elke maand ontvang je per mail een factuur waarop alle (fysieke) contactmomenten benoemd en verrekend worden. Je betaalt de rekening achteraf via de bank.

Vergoeding 
Je dient zelf bij je zorgverzekeraar na te gaan of er een vergoeding bestaat voor je behandeling.

Rechten en plichten behandelaar 
Rechten

 • Eigen beslissingen nemen o.b.v. de deskundigheid en ervaring.

Plichten

 • Kwalitatief goede zorg verlenen;
 • Een cliëntdossier aanleggen, bijhouden en actueel houden.
 • Het dossier moet vernietigd worden bij uitschrijving cliënt aan het einde van het behandeltraject. Echter HAPSIS behoudt zich het recht voor om het dossier versleuteld 3 kalenderjaren na einde traject te bewaren in verband met recidief. Het administratief gedeelte wordt 7 jaar bewaard, in verband met verplichting t.a.v. de belastingdienst.
 • Een behandelplan opstellen. 
 • Informeren van de cliënt over:
  • De behandeling: problematiek, aard voorgestelde behandeling, behandel-alternatieven, gevolgen en risico’s van de behandeling, e.d..
  • De inhoud van het dossier.
  • De rechten en plichten van de cliënt.
 • De behandelaar is verplicht toestemming te vragen aan de cliënt om informatie te verstrekken dan wel op te vragen van huisarts of andere verwijzer.
 • De behandelaar is verplicht te wijzen op de klachtenregeling VVH wanneer de cliënt hierom vraagt. Klik hier voor meer informatie

Rechten en plichten cliënt  
Rechten

 • Recht op informatie; De hulpverlener vertelt de cliënt duidelijk wat er precies gaat gebeuren en waarom. Deze informatie heeft de cliënt nodig om weloverwogen een beslissing te kunnen nemen over de behandeling. Het is van belang dat de cliënt alle informatie heeft ontvangen en begrepen voordat de behandeling begint (informed consent).
 • Toestemmingsvereiste: Een cliënt mag alleen behandeld worden met diens toestemming. Een cliënt beslist zelf of hij behandeld wil worden en of hij de voorgestelde behandeling wil of een andere behandeling kiest. De behandelaar moet deze beslissing respecteren en mag de cliënt om die reden niet aan zijn lot overlaten. Wanneer de cliënt toestemming heeft gegeven, maar van mening is veranderd, kan hij altijd de toestemming intrekken.
 • Recht op privacy: Privacy van de cliënt moet altijd worden gerespecteerd. Hulpverleners moeten vertrouwelijk met de gegevens omgaan en mogen deze niet doorgeven aan derden. Niemand anders dan de cliënt zelf en de behandelaar hebben het recht het dossier in te zien, behalve wanneer de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Een hulpverlener moet zijn dossiers goed bewaren om te voorkomen dat onbevoegden inzage krijgen. Daarnaast moeten de therapeutische handelingen worden uitgevoerd zonder dat anderen dit kunnen zien.
 • HAPSIS, praktijk voor haptonomie, gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om volgens de de Europese wetgeving AVG.
 • Klachtrecht: In de relatie tussen hulpverlener en cliënt gaat soms iets mis. De cliënt heeft het recht hierover een klacht in te dienen.De Wkkgz schrijft voor dat iedere zorgverlener een klachtenfunctionaris heeft die gratis toegankelijk is voor cliënten. De vereniging VVH heeft dit collectief geregeld. Door de wet is HAPSIS verplicht om u als cliënt te informeren over het hebben van een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris helpt u als u een klacht  heeft en wij samen niet tot een bevredigende afhandeling van de klacht kunnen komen. De klachtenfunctionaris zal bemiddelen om alsnog tot een oplossing te komen. Mocht het zo zijn dat u besluit om schriftelijk uw klacht in te dienen bij de medewerker van HAPSIS, dan zijn wij verplicht binnen 6 weken op uw klacht te reageren.
 • T.a.v. het dossier:
  • Recht op inzage en een kopie: Een cliënt heeft recht op inzage in zijn dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over de cliënt zelf gaan. De cliënt kan op verzoek een kopie krijgen van zijn eigen dossier, waarvoor de behandelaar een redelijke vergoeding mag vragen.
  • Recht op verbetering, aanvulling en verwijdering: Wanneer een cliënt in zijn dossier zaken tegenkomt die niet kloppen of waarmee hij het niet eens is, kan hij de hulpverlener vragen dit aan te passen. Gaat de hulpverlener niet op het verzoek in, dan moet hij uitleggen waarom.
  • Recht op vernietiging van het gehele dossier: Gegevens uit het dossier moeten direct na beëindiging van behandeltraject vernietigd worden. Echter HAPSIS behoudt zich het recht voor om het dossier versleuteld 3 kalenderjaren na einde traject te bewaren in verband met recidief. Na die tijd vernietigt de behandelaar deze, tenzij er redenen zijn, overlegd met cliënt, om langer bewaard te blijven. De cliënt kan ook zelf om vernietiging vragen.

Plichten

 • De behandelaar duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.
 • Binnen redelijke grenzen de adviezen van de behandelaar opvolgen.
 • De behandelaar betalen.


Je wordt automatisch ingeschreven voor de Nieuwsbrief van HAPSIS. Deze wordt gebruikt om te communiceren over veranderingen of gaande zaken binnen HAPSIS. Wanneer je hier geen prijs op stelt, kunt je je bij de eerst volgende Nieuwsbrief (onderaan) zelf uitschrijven. 

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze voorwaarden nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik dat graag. 

Kwaliteit
Janneke Ywema

BIG geregistreerd (29035577504)
Lid VVH (707A)
Praktijk-code AGB (90062542)
Zorgverlener-code AGB (90100712)